HMSK

MDE jobber systematisk med helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK) i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Gjennom våre styringssystemer som er ISO-sertifisert, skal vi sikre kontinuerlig forbedring av våre prestasjoner og tjenester i henhold til ansatte, kunder og leverandørenes krav og forventninger.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi skal påse og arbeide mot faglig utvikling og kompetanseheving tilpasset markedet og våre kunders behov. Som arbeidsgiver er MDE opptatt av god oppfølging av alle ansatte. I henhold til ISO 45001-standarden arbeider vi etter føre-var-prinsippet for å sikre våre medarbeidere et godt arbeidsmiljø, trivsel og helse.

Vi har som overordnet mål om null skader i arbeidssituasjon med minst mulig miljømessig belastning. Vi skal skape trygghet hos våre ansatte og tillit hos våre kunder ved at ingen operasjoner blir prioritert over helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

Vi er alle ansvarlige for egen og andres sikkerhet, og skal gjennom felles HMSK-arbeid, forebygge uønskede hendelser. For at resultatet skal bli best mulig, er vi helt avhengig av en god kommunikasjon med våre ansatte, våre kunder og leverandører.

Vi vil ha null skader i arbeidssituasjon! 

Vi har valgt å sertifisere våre ledelsessystemer iht. følgende ISO-standarder:

ISO-9001:2015
ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse og er et godt verktøy for å redusere feil.

Systemet hindrer at feil gjentar seg og identifiserer mulige feil før de oppstår. Standarden er prosessorientert, tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet, og legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet.

ISO 45001: 2018
ISO 45001 er verdens første ISO-standard for arbeidsmiljø og stiller krav om kontinuerlig oppfølging av arbeidsmiljø, trivsel og helse, samt redusere jobbrelatert sykdom, skade og død. Standarden skal gjøre en organisasjon i stand til å utvikle og iverksette politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav, og eliminere eller minimere risiko for at ansatte eller andre interessepartier utsettes for farer forbundet med bedriftens aktiviteter.

ISO 14001: 2015
ISO 14001 er den internasjonalt anerkjente standarden for miljøledelse og er basert på to konsepter: kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk. Standarden inneholder nøkkelelementene for effektiv miljøledelse og viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø og hjelper MDE med å redusere sin miljøbelastning til et minimum.

Kvalifikasjonsordninger:

MDE er godkjent leverandør gjennom kvalifikasjonsordningene EPIM og Achilles JQS (olje- og gassindustrien), TransQ (transportselskaper), StartBANK (bygg- og anleggsindustrien) og UNCE (energiforsyning).